Управління будівельною організацією для України

Можливості

Управління будівельним виробництвом

Основний вид діяльності будівельної організації - виконання будівельно-монтажних робіт. З точки зору управління проектами будівництво об'єкта потрапляє під категорію «реалізація проекту», коли необхідно побудувати унікальну одиницю (будь то житловий будинок, діловий центр або промисловий цех) в обмежені терміни (є плановий термін будівництва). Класичні системи управління проектами як західні так і вітчизняні не орієнтовані на управління проектами певних галузей, так як реалізують класичні методики. Підсистема «Управління будівельним виробництвом» є системою управління саме будівельних проектів, так як максимально враховує специфіку галузі та особливості національного досвіду будівництва. Реалізовані можливості підсистеми дозволяють:

 • Створення календарних планів робіт для великої кількості об'єктів будівництва. А так же розгляду всіх об'єктів будівництва в розрізі організації, проекту;
 • Можливість створення декількох сценаріїв виконання одного проекту, для вибору найбільш оптимального;
 • Можливість розрахунку календарних планів класичними методами.
 • Можливість планування як «зверху вниз», так і «знизу вгору»;
 • Визначення планової собівартості будівництва;
 • Призначення безпосередніх виконавців - співробітників організації для виконання запланованих робіт;
 • Створення шаблонів робіт, груп робіт або цілих проектів, для спрощення внесення даних;
 • Ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану (формування КБ - 2);
 • Формування потреб і заявок в матеріально-технічних ресурсах;
 • Облік фактично витрачених матеріалів, в розрізі робіт і всього об'єкту будівництва;
 • Відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді, як в діаграмі Гантта, так і в мережевій діаграмі;
 • Можливість побудови графіків роботи ресурсів в розрізі робіт і об'єкту будівництва;
 • Можливість побудови графіків використання в роботах матеріалів в розрізі робіт і об'єкту будівництва;
 • Можливість формування недельно-добових графіків робіт за будь-який період часу;
 • Можливість побудови звіту по виконанню календарного плану робіт з аналізом ходу і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт;
 • Можливість проведення оптимізації за ресурсами, яка в деяких випадках, може істотно скоротити час будівництва;
 • Побудова графіка руху робочої сили;
 • Можливість заповнення календарних планів будівництва на основі проектів, що ведуться в MS Project.

Управління фінансами

Організація ефективного управління фінансами - одна з найбільш пріоритетних завдань будь-якого підприємства. Наявність системи управління фінансами, орієнтованої на комплексне рішення задач обліку, контролю і планування доходів і витрат, дозволяє підприємству ефективно використовувати власні кошти та залучені інвестиції, підвищити в цілому керованість бізнесу, його рентабельність і конкурентоспроможність.

Використання підсистеми управління фінансами разом з механізмами підтримки територіально розподілених інформаційних баз дозволяє налагодити ефективне управління фінансами холдингів і корпорацій, підвищуючи прозорість їх діяльності та інвестиційну привабливість.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися фінансовим директором, співробітниками бухгалтерії і планово-економічного відділу, а також іншими фінансовими службами підприємства.

Бюджетування

Підсистема реалізує функції, необхідні для побудови системи фінансового планування на підприємстві:

 • планування руху коштів підприємства на будь-який період в розрізі тимчасових інтервалів, центрів фінансової відповідальності (ЦФО), проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти ...);
 • моніторинг фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, у яких проводилося планування;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • контроль відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;
 • фінансовий аналіз;
 • аналіз доступності коштів;
 • аналіз відхилень планових і фактичних даних.

Управління грошовими коштами

Підсистема управління грошовими коштами (казначейство) виконує наступні функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;
 • розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;
 • формування платіжного календаря;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • інтеграція з системами "клієнт банку";
 • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах і угодах.

Управління взаєморозрахунками 

Важливим елементом при роботі з контрагентами є функція управління взаєморозрахунками. Реалізована за допомогою підсистеми управління взаєморозрахунками гнучка кредитна політика, дозволяє підвищити привабливість підприємства для клієнтів і його конкурентоспроможність на ринку.

Підсистема управління взаєморозрахунками може використовуватися у фінансових, постачальницьких і збутових структурах підприємства, дозволяючи оптимізувати фінансові та матеріальні потоки.

Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості - фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • облік причин виникнення заборгованості;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, по замовленнях, по рахунках);
 • можливість деталізації взаєморозрахунків за розрахунковими документами для будь-якого варіанту ведення взаєморозрахунків;
 • аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.

Бухгалтерський облік

Можливості ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в системі, покликані забезпечити повну відповідність як українському законодавству, так і потребам реального бізнесу. Прийнята методологія є подальшим розвитком облікових рішень, реалізованих в продуктах автоматизованої облікової системи, що стали індустріальним стандартом в Україні.

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення обліку відповідно до українського законодавства по всіх ділянках обліку, в тому числі:

 • Матеріалів в будівництві - акти на списання М-29, М-11, матеріальний звіт, система розподілу відхилень;
 • Галузева система збору витрат основного виробництва (власні сили і субпідрядні роботи), допоміжних виробництв, витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів, накладних витрат;
 • Облік виконання робіт КБ-3, облік придбання робіт субпідрядників, облік послуг генпідрядника і послуг замовника;
 • Облік внутрішньогосподарських розрахунків в мережі філій структурах по широкому спектру операцій;
 • Спеціалізовані звіти по розрахунках із замовниками та субпідрядниками по виконаним роботам;
 • Галузевий облік основних засобів, нарахування амортизації;
 • Облік фінансових результатів діяльності в розрізі об'єктів будівництва;
 • Можливість комплексного обліку фактів господарської діяльності диверсифікованих компаній - напрямків промислового виробництва, капітального будівництва, роботи будівельної техніки;
 • Операції по банку і касі;
 • Валютні операції;
 • Розрахунки з підзвітними особами;
 • Розрахунки з персоналом з оплати праці;
 • Розрахунки з бюджетом.
 • Максимальна зручність до консолідації даних розподілених структур - філіальних організацій і груп компаній в спільному використанні з Консолідація.
 • Організація підсистеми бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі. Така організація обліку дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою.

Податковий облік

Податковий облік з податку на прибуток в конфігурації ведеться незалежно від бухгалтерського обліку. Господарські операції відображаються паралельно в бухгалтерському та податковому обліку. У документах, які реєструють господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку, передбачено, що для цілей податкового обліку дані можуть бути введені і відображені в обліку пізніше.

Для можливості зіставлення даних бухгалтерського і податкового обліку методики обліку та механізми зберігання інформації максимально наближені один до одного. Основу систем бухгалтерського і податкового обліку в конфігурації складають плани рахунків, окремі для кожного виду обліку. При цьому кодування рахунків податкового плану виконана таким чином, щоб забезпечити порівнянність узагальнюється на них даних з даними бухгалтерського обліку. Такий підхід суттєво полегшує виконання вимог ПСБО 17 "Податок на прибуток".

Організація партійного обліку забезпечує незалежність способів оцінки матеріально-виробничих запасів при списанні для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

Для узагальнення даних податкового обліку в конфігурацію включені спеціалізовані звіти - аналітичні регістри податкового обліку, відповідні рекомендаціям ДПА України.

Ведення податкового обліку з податку на додану вартість реалізовано відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".

Облік за міжнародними стандартами

Підсистема обліку за міжнародними стандартами, за консультаційної підтримки компанії PricewaterhouseCoopers, надає фінансовим службам підприємства готову методологічну основу для ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

Підсистема включає в себе окремий план рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися користувачем, і забезпечує:

 • фінансового обліку та підготовку як індивідуальної, так і консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ;
 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку (ПСБО) за правилами, які можуть гнучко настроюватися користувачем;
 • паралельне ведення обліку за українськими і міжнародними стандартами по тих дільницях, де відмінності між українськими нормативами та вимогами МСФЗ істотні (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів);
 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • знизити трудомісткість ведення обліку по МСФЗ за рахунок використання даних українського обліку;
 • проводити зіставлення даних українського обліку та обліку по МСФО, тим самим полегшуючи вивірку даних перед підготовкою звітності по МСФО;
 • консолідувати звітність групи підприємств.

Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до іншими зарубіжними стандартами, в тому числі US GAAP.

Управління персоналом і розрахунок зарплати

Сьогодні все більше підприємств усвідомлює важливість побудови системи ефективного управління персоналом, так як кваліфіковані, ініціативні й лояльні співробітники здатні істотно підвищити ефективність роботи підприємства. Управління даними про сотні й тисячі співробітників, проведення заходів з підбору і навчання персоналу, оцінки кваліфікації виробничого і управлінського складу, вимагає застосування програмних продуктів, що дозволяють ефективно планувати і здійснювати кадрову політику підприємства.

Співробітники відділу кадрів, відділу організації праці та зайнятості та бухгалтерії можуть використовувати підсистему управління персоналом в єдиному інформаційному просторі для щоденної роботи.

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом. У числі можливостей підсистеми:

 • потреб в персоналі;
 • планування зайнятості і графіка відпусток працівників;
 • рішення задач забезпечення бізнесу кадрами - підбір, анкетування і оцінка;
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу;
 • аналіз рівня та причин плинності кадрів;
 • ведення регламентованого документообігу;
 • розрахунок заробітної плати працівників підприємства;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством нарахувань, утримань і податків.

Підбір кадрів

Підсистема забезпечення бізнесу кадрами призначена для документування і автоматизації процесу підбору і оцінки кандидатів, проведеної відділом кадрів. В рамках цієї підсистеми передбачено виконання таких функцій:

 • особистих даних про кандидатів як про фізичних осіб;
 • зберігання матеріалів, що з'являються в процесі роботи з кандидатом, від резюме до результатів анкетування;
 • планування зустрічей з кандидатами і реєстрація прийнятих рішень аж до прийняття на роботу.

Кадровий облік і аналіз кадрового складу

Підсистема обліку кадрів компанії забезпечує зберігання різноманітної інформації про працівників:

 • даних про працівників як про фізичних осіб;
 • про підрозділ і посаду співробітника, кількості займаних ставок;
 • службових телефонів, адрес електронної пошти та іншої контактної інформації.
 • За накопиченим даними про працівників можна побудувати різноманітні звіти: це списки працівників, аналіз кадрового складу; звіти по відпустках (графіки відпусток, використання відпусток і виконання графіка відпусток).

Ведення регламентованого кадрового документообігу

Підсистема регламентованого документообігу дозволяє автоматизувати кадрові операції відповідно до чинних нормативних документів:

 • висновок і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм по праці;
 • персоніфікований облік для ПФ;
 • ведення військового обліку.
 • розрахунок зарплати

На виробничому підприємстві важливим аспектом управління бізнесом є побудова системи мотивації робітників, орієнтованої на збільшення обсягу продукції, що випускається з належним рівнем якості продукції, що передбачає зацікавленість персоналу в підвищенні кваліфікації. Для реалізації стратегій мотивації персоналу часто використовується тарифна і відрядна системи оплати праці, для точного розрахунку нарахувань відповідно до прийнятих правил призначена підсистема розрахунку зарплати.

Підсистема дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати та звітності в державні наглядові органи.

Результати розрахунку заробітної плати відображаються в управлінському, бухгалтерському, податковому обліку з необхідним ступенем деталізації:

 • розрахунку управлінської зарплати в управлінському обліку;
 • результатів розрахунку регламентованої зарплати в бухобліку;
 • результатів розрахунку регламентованої зарплати як витрат, що приймаються до обліку для цілей обчислення податку на прибуток (єдиного податку);
 • розрахунку регламентованої зарплати для цілей регламентованих законодавством нарахувань, утримань і податків.

Управління промисловим виробництвом

Одним з найбільш результативних способів зниження витрат у виробництві є побудова й оптимізація плану виробництва продукції. Це дозволяє підприємству знизити рівень простою обладнання і висококваліфікованих фахівців, скоротити терміни виконання замовлень, уникнути зривів плану продажів через перевантаження виробничих ресурсів, оптимізувати рух матеріалів і складські залишки, зробити процес виробництва прозорим і керованим.

Підсистема управління виробництвом призначена для планування виробничих процесів і матеріальних потоків у виробництві, відображення процесів виробничої діяльності підприємства і побудови нормативної системи управління виробництвом.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися співробітниками планово-економічного відділу, виробничих цехів, виробничо-диспетчерського відділу та інших виробничих підрозділів.

Реалізовані в підсистемі "Управління виробництвом" механізми планування виробництва забезпечують:

 • Планування для вироблення різних варіантів стратегії виробництва або обліку можливих змін в умовах діяльності підприємства;
 • Ковзне планування, що розширює горизонт планування в міру настання чергових планових періодів;
 • Проектне планування виробництва;
 • Фіксацію розпланованих даних від зміни (за сценаріями і періодам);
 • Інтеграцію з підсистемою бюджетування.

Планування виробництва

Підсистема призначена для середньострокового і довгострокового планування виробництва і потреби в ресурсах, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. При плануванні виробництва забезпечується можливість обліку багатьох параметрів, контролю виконуваності і відстеження виконання плану на різних етапах у декількох розрізах одночасно:

 • По підрозділах і менеджерах;
 • За проектами і підпроектах;
 • За ключових ресурсах;
 • За номенклатурними групами і окремими номенклатурними одиницям.

Формування укрупненого плану виробництва

На основі сформованих в підсистемі "Управління продажами" планів продажів здійснюється формування передбачуваних обсягів виробництва в розрізі номенклатурних груп (і, при необхідності, окремих позицій номенклатури);
Проводиться виявлення відмінностей між укрупненими й уточненими планами, пакетом розпланованих змінно-добових завдань, даними фактичного виробництва;
Здійснюється формування завдань на виробництво, контроль їх виконання і оцінка відставання виробництва.
Планування потреби в ресурсах

 • Можливе формування таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;
 • Здійснюється контроль укрупненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) видів ресурсів;
 • Ведеться облік доступності ключових ресурсів.

Позмінне планування виробництва

Підсистема призначена для планування виробництва в короткостроковому періоді в розрізі окремих номенклатурних позицій, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва виробничо-диспетчерським відділом. У даній підсистемі формується детальний позмінний графік виробництва і споживання, проводиться оцінка його можливості виконання з урахуванням запланованого завантаження ресурсів.

У числі можливостей позмінного планування, які забезпечує "Управління виробничим підприємством":

 • Планування з урахуванням доступності потужностей у періодах планування і змін зведеної тривалості операцій по технологічному дереву. У разі недостатності потужностей у періодах здійснюється перенос планованих операцій в підперіоди з доступними вільними потужностями;
 • Формування детального плану-графіка виробництва і операцій;
 • Планування "поверх" існуючих планів виробництва і операцій або повне перепланування;
 • Можливість планування операцій для територіально віддалених підрозділів;
 • Планування з урахуванням часу транспортування між складами і підрозділами.

Формування позмінного плану виробництва

 • плану виробництва, уточненого до окремих номенклатурних позицій з розрахунком точних строків виробництва;
 • Визначення точок розриву процедур розвузлування в технологічному дереві виробництва для всіх виробів, планованих у режимі "збірка на замовлення";
 • Формування графіка завантаження виробничих потужностей і потреби виробництва в сировині і комплектуючих;
 • Формування графіка фінальної збірки з уточненням термінів виробництва.

Визначення доступних потужностей ресурсів

 • списку робочих центрів і технологічних операцій;
 • Підтримка календарів доступності окремих робочих центрів і введення доступності ресурсів за даними календарів;
 • Об'єднання робочих центрів у групи із завданням пріоритетів для планування;
 • Розрахунок завантаження робочих центрів в ході визначення графіка потреб у матеріалах.

Контроль виконання

 • Формування плану-графіка потреб виробництва;
 • Формування завдань на виробництво, змінно-добових завдань;
 • План-фактний аналіз ходу виробництва, контроль і аналіз відхилень.

Управління витратами і розрахунок собівартості

Одним з найважливіших факторів у конкурентній боротьбі є зниження собівартості продукції, управління витратами. Наявність системи управлінського обліку, що відображає реальну виробничу собівартість, дозволяє підприємству виробити ефективні заходи щодо зниження витрат виробництва і собівартості продукції, підвищити рентабельність бізнесу.

Підсистема управління витратами призначена для обліку фактичних витрат підприємства та розрахунку собівартості продукції на основі даних управлінського обліку.

Основні функції підсистеми:

 • Облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • Оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • Облік фактичних залишків НЗВ на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • Облік браку у виробництві і на складах;
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та побічної продукції (напівфабрикатів, браку) - неповної і повної виробничої собівартості і фактичної повної собівартості реалізації продукції, в т.ч. розрахунок собівартості випуску продукції у переробників;
 • Розрахунок собівартості випуску протягом місяця за документами випуску - по прямих витратах або по плановій собівартості;
 • Облік переробки давальницької сировини;
 • Розрахунок фактичної вартості залишків НЗВ на кінець звітного періоду;
 • Надання даних (звітів) про порядок формування собівартості;
 • Формування звіту за зміну по випуску продукції і послуг у виробництві;
 • Надання даних про структуру собівартості випуску для оцінки відхилень від заданих нормативів.

Управління даними про вироби

Важливим інструментом управління виробництвом є управління даними про склад продукції і напівфабрикатів, маршрутах проходження виробів по виробничих підрозділах і складах.

Нормування складу продукції дозволяє контролювати списання матеріалів у виробництво (лімітно-забірні карти), планувати собівартість продукції, аналізувати розбіжності між плановою та фактичною собівартістю і виявляти їх причини.

Завдання маршрутної (технологічної) карти дозволяє планувати ланцюжок виробництва багатограничні продукції, на кожному етапі оцінюючи її виконуваність з урахуванням завантаження устаткування і доступності необхідних для виробництва ресурсів.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися головним інженером і співробітниками, які працюють у відділах головного конструктора та головного технолога.

В рамках управління виробництвом реалізована функція обліку нормативних витрат матеріалів при виробництві та аналіз відхилень від норм. Норми споживання матеріалів закладаються в специфікації виготовлення продукції.

Нормативний склад продукції використовується:

 • при аналізі відхилень від норм для контролю якості продукції
 • для розрахунку собівартості - як база розподілу непрямих витрат

Для цілей змінного планування весь технологічний процес можна представити у вигляді набору послідовностей операцій. Такий набір задає маршрутну карту виготовлення продукції. Кожна операція може бути охарактеризована своїм набором матеріальних потреб на вході і набором виробів на виході.

Управління основними засобами та ремонтами

Виконання виробничої програми в строк і оптимальне використання ресурсів можливо при якісному плануванні технічного обслуговування і ремонту основних засобів (ОС) підприємства. Використовуючи можливості підсистеми управління ремонтами, підприємства можуть здійснювати планування і облік діяльності по технічному обслуговуванню та ремонтам обладнання:

 • Нормативну базу для обслуговування ОЗ;
 • Планувати обслуговування ОС і ресурси для його проведення;
 • Враховувати результати проведеного обслуговування ОЗ;
 • Аналізувати відхилення в термінах і обсягах обслуговування ОЗ;

Підсистема дозволяє автоматизувати всі типові операції обліку основних засобів:

 • до обліку;
 • зміна стану;
 • нарахування амортизації;
 • зміна параметрів і способів відображення витрат по амортизації;
 • облік фактичного виробітку основних засобів;
 • комплектація і разукомплектация, переміщення, модернізація, списання і продаж ОС;

Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації:

 • прямолінійний спосіб;
 • виробничий спосіб;
 • спосіб зменшення залишку;
 • спосіб прискореного зменшення залишку;
 • кумулятивний (за сумою чисел років);
 • податковий спосіб;
 • за індивідуальним графіком амортизації.

При розрахунку амортизації, можна вказати не тільки метод розрахунку, а й необхідність застосування графіка розподілу суми річної амортизації по місяцях.

Підсистема дозволяє отримувати детальну інформацію про стан основних засобів, аналізувати ступінь їх зносу і відстежувати виконання робіт з обслуговування обладнання.

Керування продажами

В умовах розширення ринків збуту і асортименту продукції, що випускається важливим аспектом діяльності підприємства є управління замовленнями покупців і продажами продукції: планування і аналіз фактичних показників у різних аналітичних розрізах.

Застосування підсистеми комерційним директором, співробітниками відділу збуту і складськими працівниками дозволить підвищити ефективність їх діяльності.

Підсистема управління продажами забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу продукції і товарів - зі складу і під замовлення, продаж в кредит або по передоплаті, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонеру і т.д.

Підсистема призначена для планування:

 • обсягів продажів в натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки і
 • отриманих на плановий період замовлення покупців;
 • відпускних цін, в тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників, планової або фактичної собівартості продукції за певний період.

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, по видах діяльності і т.п.). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства.

Для контролю виконання розроблених планів в системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

 • від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування як з обліком, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Управління замовленнями покупців

Виконання замовлень точно в строки і прозорість ходу виконання кожного замовлення поступово стає все більш важливим аспектом діяльності багатьох виробничих підприємств.

Функціональність управління замовленнями, реалізована в системі, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців і відображати їх у виробничій програмі відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

Всі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію взаємин із клієнтами і постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві і ході їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.

Ціноутворення

Підсистема ціноутворення дозволяє комерційному директору і керівнику відділу продажів визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • різних схем формування цін і знижок;
 • формування відпускних цін з урахуванням планової собівартості продукції і норми прибутку;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупівлями

Для забезпечення якості виробленої продукції, забезпечення безперервного постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень відповідно до запланованих термінів без перевищення планової собівартості, важливим завданням є ефективне управління закупівлями ТМЦ.

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.

У числі можливостей, які надає підсистема:

 • планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах;
 • наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або
 • іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них; складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління складом (запасами)

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство та підвищити продуктивність праці працівників складу, співробітників постачальницько-збутових структур, а так само надає оперативну та розгорнуту інформацію комерційному директору підприємства.

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів ТМЦ на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

 • здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на безлічі складів;
 • вести окремий облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, поворотної тари;
 • здійснювати контроль і облік серійних номерів, строків придатності і сертифікатів;
 • контролювати правильність списання серійних номерів і товарів з певними термінами придатності і сертифікатами;
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т.д.) і вести облік по партіях в розрізі складів;
 • враховувати ВМД;
 • комплектувати і розкомплектовувати ТМЦ;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Доступна інформація станом складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією: до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.), або до рівня серійних номерів і строків придатності товарів. Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного обсягу продажів у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити погано продається, за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.

Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування

Для виробничих підприємств, що мають власні магазини і роздрібні торгові точки, в конфігурації передбачені можливості управління роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого з складів - оптового, роздрібного або неавтоматизированной торгової точки. Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках ведеться по фіксованих роздрібних цінах. Реалізована можливість підключення торгового устаткування: сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах "фіскальний реєстратор", "off-line" і "on-line". Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок.

Управління відносинами з покупцями і постачальниками

Орієнтуючись на потреби клієнтів і йдучи їм назустріч, підприємства потребують гнучкої системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різну інформацію про клієнта, відслідковувати всі стадії відносин з клієнтом, аналізувати прибутковість і прибутковість по кожному клієнту, регіону, ринку і групі товарів. Для забезпечення безперебійності постачання і ритмічності виробництва не менш важливим аспектом діяльності є побудова довгострокових стабільних відносин з постачальниками сировини і матеріалів.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами. Ці можливості можуть бути затребувані комерційним директором, директором з маркетингу, співробітниками маркетингових, збутових і постачальницьких підрозділів.

Підсистема "Управління відносинами з покупцями і постачальниками" дозволяє підприємству:

 • здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентах і їх співробітникам, а також зберігання історії взаємодії з ними;
 • реєстрацію інформації про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціни товарів, що поставляються і матеріалів;
 • автоматично оповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і угод;
 • проводити інтегрований ABC (XYZ) -аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC (XYZ)-аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:

 • на класи в залежності від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас);
 • по статусах: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • по регулярності закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

Контроль і оцінка роботи менеджерів

Конфігурація "Управління виробничим підприємством" дозволяє керівництву (комерційному директору, керівнику відділу збуту, керівнику відділу маркетингу) оцінити і порівняти роботу менеджерів, відповідальних за продажі і роботу з клієнтами, з цілого ряду показників:

 • за обсягами продажів і принесеного прибутку.
 • за коефіцієнтом утримання покупців;
 • за кількістю виконаних замовлень;
 • за кількістю контактів з покупцями;
 • за повнотою заповнення бази даних контактною інформацією;

Ці оцінки можуть використовуватися для побудови об'єктивної системи мотивації персоналу, що відбиває специфіку завдань, що вирішуються різними категоріями менеджерів.

Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

Засоби роботи з електронною поштою, вбудовані в рішення автоматизованої облікової системи дозволяють значно підвищити оперативність роботи багатьох служб і фахівців підприємства - в першу чергу підрозділів, що відповідають за роботу з клієнтами і постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Важливо, що ці кошти інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. В результаті обробка електронної кореспонденції проводиться в тісному взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами підприємства. У числі основних можливостей роботи з електронною поштою, які забезпечує конфігурація "Управління виробничим підприємством":

 • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання; ведення історії листування по кожному контрагенту
 • створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
 • імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів;
 • автоматична відправка листів по настанню запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
 • організація розсилок електронних листів - групи адрес для розсилки можуть формуватися як вручну, так і автоматично за заданими користувачем критеріями (наприклад, по регіонах, видам діяльності контрагентів, посадам контактних осіб і т.д.);

Моніторинг і аналіз діяльності підприємства

Результативність управління, оперативність і якість рішень, що приймаються керівниками підприємств, багато в чому залежить від того, наскільки ефективно вони можуть використовувати дані про різні аспекти діяльності підприємства, що накопичуються в інформаційних системах.

Конфігурація "Управління виробничим підприємством" включає потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти виробничої та торгової діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи:

 • Інтелектуальні засоби автоматичної побудови звітів, які не потребують програмування
 • Дизайн в стилі електронних таблиць
 • зведені таблиці
 • Лінійні, ієрархічні і кросс-звіти
 • підтримка угруповання
 • Розшифровка окремих елементів звіту (drill-down)
 • Широкий спектр можливостей ділової графіки
 • Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні настройки (фактично - створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Сучасні бізнес-методики, зручні і наочні засоби аналізу інформації, реалізовані в системі, роблять програму дієвим інструментом для вирішення актуальних питань управління.

Рапорт керівнику

"Рапорт керівникові" - принципово новий для продуктів автоматизованої облікової системи механізм, який дозволяє організувати регулярне формування і доставку керівному складу інформації про поточний стан справ на підприємстві. Важливо, що для цього керівникові не потрібно самому складати запити і навіть просто запускати автоматизированности облікову систему. Будучи один раз налаштований, механізм "Рапорт керівникові" може відповідно до заданого регламенту - наприклад, кожен день о 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня - автоматично публікувати в інтернеті або відправляти по заданих адресах електронної пошти звіт, в якому різнопланова інформація про діяльність підприємства сконцентрована в зручному і наочному для керівника вигляді. У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства: по виконанню виробничих планів, за обсягом продажів, по дебіторської та кредиторської заборгованості, по рухах грошових коштів в розрізі статей і т.д. Список показників можна налаштувати індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії.

Для зручності аналізу в звіті передбачено графічне представлення даних: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди.

Технологічні гідності

Використання сучасної трирівневої платформи з комплексним додатком масштабу підприємства, дозволяє директору по ІТ і фахівцям ІТ підрозділу підприємства бути впевненими в надійності зберігання даних, продуктивності і масштабованості системи. ІТ фахівці отримують зручний інструмент для реалізації завдань, необхідних підприємству і супроводу створеної при впровадженні системи.

Масштабованість і продуктивність

Використання в якості платформи автоматизованої облікової системи забезпечує ефективну роботу і надійне зберігання інформації при роботі десятків і сотень користувачів. Сучасна трирівнева архітектура системи забезпечує збереження високої продуктивності при значному зростанні навантаження на систему і обсягів оброблюваних даних, а також дозволяє збільшувати пропускну здатність шляхом нарощування потужності використовуваного обладнання, без витрат, пов'язаних з модифікацією або заміною використовуваного прикладного рішення.

Побудова територіально розподілених систем

У автоматизованої облікової системи реалізований механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає можливість будувати на основі конфігурації "Управління виробничим підприємством" рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину "в цілому" з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Інтеграція з іншими системами

Конфігурація "Управління виробничим підприємством" розрахована на широку інтеграцію практично з будь-якими зовнішніми програмами (наприклад, технологічна підготовка виробництва, система "клієнт-банк") і обладнанням (наприклад, контрольно-вимірювальні прилади або складські термінали збору даних) на основі загальновизнаних відкритих стандартів і протоколів передачі даних, підтримуваних платформою автоматизованої облікової системи.