Селекція в тваринництві. Свинарство для України

Галузеве рішення "Селекція в тваринництві. Свинарство для України" призначено для автоматизації оперативного обліку на підприємствах, що займаються племінним і товарним свинарством. Рішення розроблено з урахуванням застосування рекомендацій і указів Міністерства аграрної політики України в галузі ведення племінного обліку та формування спеціалізованої звітності.

"Селекція в тваринництві. Свинарство для України" дозволяє автоматизувати основні процеси і функції підприємства галузі:

 • Облік поголів'я по головах і масі;
 • Облік тварин по технологічних групах (партіям);
 • Облік показників з репродуктивного циклу (запліднення - опорос - відбирання);
 • Облік кормів і ветеринарних препаратів;
 • Облік племінних показників;
 • Розрахунок таких галузевих показників, як приріст, кількість кормо-днів, збереження тварин, відсоток заплідненості і відсоток виходу на опорос і т.д .;
 • Формування звітності з бонітування;
 • Формування спеціалізованої звітності.

Використання рішення дозволяє підприємствам галузі свинарства
керівникам:

 • розташовувати оперативною інформацією по поголів'ю стада і основними галузевими показниками для прийняття управлінських рішень.
 • формувати звітність про виробничу діяльність в цілому або по відокремленому підрозділу;

Зоотехнікам, селекціонерам:

 • в режимі реального часу оцінювати стан поголів'я;
 • ефективно вести селекційну роботу з використанням вбудованого в програму математичного розрахунку експертних оцінок і оперативно вносити необхідні корективи;
 • проводити і отримувати відомості по племінній роботі з тваринами в господарстві;
 • відслідковувати життєвий цикл технологічної групи тварин (партії): від моменту народження або постановки на дорощування - до реалізації тваринного або його вибуття на м'ясокомбінат;
 • відслідковувати життєвий цикл кожного індивідуального тваринного: від надходження тварини в виробництво, від маточного стада або від постачальника - до реалізації тваринного або його вибуття з стада;
 • отримувати інформацію про виробничий цикл тварин на всіх етапах: запліднення, огляд (узи), опорос, відбирання;
 • відображати всі операції по руху стада з реєстрацією кількості голів і маси;
 • відслідковувати рух тварин в розрізі груп і ферм, аналізувати причини вибракування і падежу;
 • аналізувати роботу окремих співробітників і господарства в цілому;
 • сприяти досягненню високих параметрів продуктивності тварин;
 • аналізувати інформацію про стан стада за допомогою численних звітів.

Технологу і фахівцям підрозділів ветеринарії та обліку кормів:

 • відображати списання препаратів і кормів по статево-віковими групами та за індивідуальними тваринам, аналізувати дані руху кормів та ветеринарних препаратів.
 • формувати звітність по поїдання кормів, що дозволить формувати плани по закупкам корми.
 • планувати проведення ветеринарних заходів із зазначенням препаратів і доз безпосередньо при проведенні заходу.
 • проводити аналіз відмінка і проведених ветеринарних заходів.
 • оптимізувати витрати на ветеринарні препарати та ветеринарне обслуговування;
 • скоротити замовлення надлишкових запасів і правильно розподіляти корми;

Щоденний оперативний облік, забезпечить:

 • формування та підготовку первинних документів;
 • управління рухом тварин;
 • управління виробничими запасами і випуском продукції;
 • проведення зоотехнічних заходів;
 • контроль дотримання технології.

Функціональні можливості редакції 2.0
"Селекція в тваринництві. Свинарство для України" складається з наступних підсистем:

 • Підсистема кількісно-вагового обліку поголів'я;
 • Підсистема обліку репродуктивного циклу;
 • Підсистема племінного обліку;
 • Підсистема обліку кормів;
 • Підсистема ветеринарного обліку
 • Підсистема вивантаження даних за стандартом EDI (Electronic Data Interchange).
 • Підсистема кількісно-вагового обліку поголів'я дозволяє реалізувати кількісний і ваговій облік поголів'я в розрізі груп тварин і забезпечує:
 • індивідуальний і груповий облік тварин;
 • облік руху тварин;
 • аналіз даних з вибуття тварин;
 • формування регламентованих звітів;
 • аналіз даних про кількість тварин в розрізі груп і ферм.

Підсистема обліку репродуктивного циклу реалізує облік і контроль подій виробничого циклу (осіменіння-опорос-відбирання) і забезпечує:

 • облік подій виробничого циклу;
 • облік результату непродуктивного запліднення;
 • контроль коректності даних, що вводяться по виробничим циклом;
 • аналіз вікової структури стада;
 • аналіз продуктивності тварин;
 • формування зводу плодючості тварин;
 • формування карток свиноматок і кнурів.

Підсистема племінного обліку дозволяє розраховувати племінну цінність тварин на підставі значень показників, одержуваних при відборі, оцінці та реєстрації результатів виробничого циклу, і забезпечує:

 • підбір пар і розрахунок коефіцієнта інбридингу;
 • відбір ремонтного молодняку;
 • аналіз успадкованого якісних показників;
 • оцінку стада за критеріями;
 • розрахунок показників успадкованого по свиноматкам і хрякам;
 • бонітування племінного стада.

Підсистема ветеринарія і корми дозволяє вести облік по руху та списання матеріалів і забезпечує:

 • списання ветеринарних препаратів не тільки по конкретним технологічним групам і тваринам, але і списання загальної кількості препаратів по статево-віковими групами;
 • списання речовин, які не пов'язані з лікуванням або вакцинацією;
 • списання кормів за нормативами і / або фактичними витратами;
 • реєстрацію ветеринарних заходів;
 • аналіз залишків на складах;
 • аналіз витрат матеріалів на тварин;
 • планувати проведення ветеринарних заходів і потреба у ветеринарних препаратах.

Розроблено механізм обміну даними по стандарту EDI.

Масштабованість
"Селекція в тваринництві. Свинарство для України" легко адаптується під різні технології і особливості ведення обліку в господарствах і не має обмежень за масштабами поголів'я.

Рішення дозволяє вести облік на кількох фермах окремо з подальшим об'єднанням всієї облікової інформації в одну базу для аналізу роботи організації в цілому; надає експертам і спеціалістам з тваринництва потужний інструмент для ефективного ведення обліку, а саме:

 • отримання оперативної та достовірної інформації про стан стада;
 • формування регламентних звітів (ПБАСГ-6, ПБАСГ-9, ПБАСГ-11, ПБАСГ-13 і т.д.);
 • формування актуальних даних по розподілу кормів і ветеринарних препаратів;
 • формування інформації про бонітування стада, про значимість показників оцінки тварини;
 • відстеження подій виробничого циклу;
 • інформації про роботу окремих співробітників і господарства в цілому;
 • аналізу даних про рух тварин в розрізі груп і ферм, причин вибракування і падежу;
 • планування роботи господарства на основі отриманих даних.

Мобільний додаток
Розроблено модуль інтеграції конфігурації "Селекція в тваринництві. Свинарство для України" з мобільними додатками.

Використання мобільного додатка має ряд переваг:

 • дозволяє збільшити ефективність роботи співробітників за рахунок зниження трудових витрат;
 • дозволяє уникнути помилкових дій і упущень у веденні обліку за рахунок введення інформації в базу в момент здійснення операції;
 • дозволяє прискорити роботу персоналу;
 • значно зменшиться ймовірність виникнення помилок через людський фактор - відпадає необхідність повторного введення в систему одних і тих же даних.

Модуль встановлюється на будь-який пристрій з операційною системою Android або iOS, тому даний пристрій можна безпосередньо використовувати в корпусах свинокомплексу для вносити даних співробітниками (оператори, осеменатора, зоотехніки) на місцях.

Цей додаток дозволяє:

 • здійснювати віддалене внесення даних з репродуктивного циклу (запліднення - опорос - відбирання) в основну інформаційну базу:
 • здійснювати віддалене формування звітів для перегляду такої інформації:
 • розташування тварин і їх стан;
 • дані про виробничих циклах свиноматок;
 • списки тварин на проведення УЗД, списки тварин на опорос і інші актуальні дані про свиноматках: групи, до якої вона належить (перевіряється свиноматка, основна свиноматка або ремонтна свинка), поточний стан свиноматки (умовно-Супоросная, Супоросная, важко-Супоросная, підсисні, неодружена).
 • Нові можливості редакції 2.0
 • додані нові показники для обліку репродуктивного циклу (індекс відмінка поросят, індекс виходу на опорос, індекс опоросів у свиноматок, поросят на рік);
 • розроблений інструмент настройки обліку ветеринарних препаратів в розрізі статево-вікових груп;
 • додана можливість встановлення способу списання кормів;
 • вдосконалені механізми розмежування доступу до функціоналу: додані нові ролі "Зоотехнік", "Ветеринар", "Зоотехнік по кормах";
 • доданий виробничий календар для позначення номера тижні запліднення тварин;
 • вдосконалені елементи довідника "Свиноматки" в частині побудови генеалогії;
 • додана можливість визначення виду складу і методу списання матеріалів;
 • розроблені інструменти, що дозволяють вказувати розподіл корму і ветеринарних препаратів на підсисних поросят;
 • додана можливість обліку списання ветеринарних препаратів по статево-віковими групами, а також списання препаратів не пов'язаних з тваринами (підтримуються способи списання: за нормою, за фактом).
 • можливість ведення норм витрати ветеринарних препаратів і кормів;
 • створена індивідуальна нумерація гнізд свинокомплексу;
 • додана можливість фіксування відмінка поросят до відбирання;
 • розроблений ряд нових звітів: "Звід плодючості", "Аналіз відтворення", "Динаміка поголів'я", "Падіж поросят до відбирання", "Рух по гніздах", "Помилки в кількісно-ваговому облік", "Книга обліку опоросів і приплоду", "Журнал обліку парування", "Витрати на ветеринарні препарати";
 • призначений для користувача інтерфейс доповнений інтерфейсом українською мовою, галузева звітність формується тільки українською мовою;
 • конфігурація "Селекція в тваринництві. Свинарство для України" переведена на керовані форми на платформі автоматизованої облікової системи.

Програмний продукт є захищеним і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, має апаратну захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.